بسته‌های محلی - شرکت‌ها

شرکت نوپا
۱۰ نفره
۳۹۰
هزار تومان

۱۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی

شرکت کوچک
۲۵ نفره
۹۰۰
هزار تومان

۲۵ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی

شرکت متوسط
۵۰ نفره
۱٫۹
میلیون تومان

۵۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی

شرکت بزرگ
۱۰۰ نفره
۲٫۹
میلیون تومان

۱۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی

بسته‌های محلی - سازمان‌ها

سازمان کوچک
۲۰۰ نفره
۴٫۹
میلیون تومان

۲۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی

سازمان متوسط
۵۰۰ نفره
۶٫۹
میلیون تومان

۵۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی