بسته‌های ابری - تیم‌ها

تیم کوچک
۳ نفره
۳۰۰۰
تومان در ماه

۳ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۱ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

تیم متوسط
۶ نفره
۱۹۰۰۰
تومان در ماه

۶ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۲ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

تیم بزرگ
۱۵ نفره
۳۹۰۰۰
تومان در ماه

۱۵ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۳ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

بسته‌های ابری - شرکت‌ها

شرکت کوچک
۲۵ نفره
۵۹۰۰۰
تومان در ماه

۲۵ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۵ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

شرکت متوسط
۵۰ نفره
۸۹۰۰۰
تومان در ماه

۵۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۱۰ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

شرکت بزرگ
۱۰۰ نفره
۱۲۹۰۰۰
تومان در ماه

۱۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۱۵ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

بسته‌های ابری - سازمان‌ها

سازمان کوچک
۲۰۰ نفره
۱۹۰۰۰۰
تومان در ماه

۲۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۲۰ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

سازمان متوسط
۵۰۰ نفره
۲۹۰۰۰۰
تومان در ماه

۵۰۰ کاربر

تعداد نامحدود پروژه

۵۰ گیگابایت فضا

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان